مدیریت عامل: مهندس کریم نژاد

  Karimnejad@pishgaman.com

مدیر پشتیبانی: مهندس صنوبری

  senobari@pishgaman.com