نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

اداره کل فرودگاه شهید صدوقی

مجتمع مسکونی فروردین

بیمارستان شهید صدوقی

اداره کل همیاری های شهرداری یزد