عضویت در شورای عالی انفورماتیک

عضویت در نظام صنفی رایانه ای

برگزیده جشنواره نشان حمایت ملی

کارآفرین برتر و کارآمد بخش صنایع ICT
و نــرم افــزارهای صنعتــی در ســا ل 90

 گواهی تعهد به تعالی مدیریت

برگزیده تندیس ویژه جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی

واحد نمونه فناوری اطلاعات

عضو خانه تعاونگران ایرانی