• مرحله 1 از 4

  25%

تیم فروش

تیم فروش دفتر مرکزی

 • خانم موسوی: خدمات مونتاژ برد الکترونیکی (داخلی 265) 37272727-035 – ( 09137707870)
 • آقای علیرضا قانع:صنایع الکترونیک (داخلی 111) 37272727-035 – (09134507918)
 • آقای علیرضا اسدی مقدم :صنایع روشنایی (داخلی 250) 37272727-035 – (09127400034)

تیم فروش دفتر تهران

 • خانم زندی: (داخلی 101) 22665367-021 – (0919563691)
 • خانم قاسمی: (داخلی 105) 22665367-021 – (09128981244)

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

 • صدای مشتری: 37273100-035

پشتیبانی خدمات فنی

 • آقای قانع (مدیر پشتیبانی):(داخلی 111) 37272727-035 – (09134507918)
 • آقای صالح عباسی(کارشناس فنی) : (داخلی 113) 37272727-035 – (09137707855)
 • آقای مشایخی (کارشناس فنی دفتر تهران):(داخلی109)02122665137 – (09137472207)
 • اقای طالبی (تعمیرات): (داخلی 114) 37272727-035
 • خانم افزونی (کارشناس امور مشتریان): (داخلی 118) 37272727-035