مزایده

به زودی اقدام مربوط به مزایده و فرم مربوطه در این محل بارگزاری خواهد شد.

مناقصه

مناقصات مربوط به شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات در این محل اطلاع رسانی خواهد شد.